Vật tư phụ kiện nông nghiệp

cung cấp trang thiết bị vật tư nông nghiệp như dụng cụ nông nghiệp, phân bón, thiết bị tưới, thuốc phòng trừ sâu bệnh, hạt giống….